geodetické práce

Naše firma se zabývá geodetickou činností od roku 1995. Přes specializaci na tvorbu účelových map a podkladů pro projektovou činnost se v posledních letech rozšířilo pole působnosti firmy GEOPLAN Plzeň i na další druhy geodetických prací.

Jedná se především o zaměřování inženýrských sítí, vodních toků, komunikací, vytyčování stavebních objektů a liniových staveb, vytyčování konstrukčních vrstev vozovek a jejich kontrolní měření, geometrické plány pro rozdělení pozemků či zaměření staveb pro kolaudaci a zanesení do katastru nemovitostí, vytyčování vlastnických hranic pozemků, vyznačení věcných břemen, dále pak výpočty kubatur zemních těles, digitalizace mapových podkladů apod.